Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

Препоръки към родителите

Ринолалия


СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕЧТА по периоди между деца без и с ВЦУН

Около 4-5 месец при деца без цепнатини се появяват неосъзнати съчетания от различни звукове - гласни и съгласни. Децата ВЦУН повтарят само няколко гласни звука, поради отсъствие на почти всички съгласни.

Около 6-9 месец детето започва неосъзнателно подражаване, като се наблюдава активно развитие на лепета /съчетания между гласни и съгласни/ - та-та, ба-ба,де-де и др. Бебетата с ВЦУН са ограничени в това звукопроизводство, поради липсата на звукове като П,Б,Т,Д и др.Независимо от отсъствието на много звукове родителите трябва да стимулират гукането, гласовите игри, пеенето.

Към 1г. и 6 мес. се произнасят кратки думи и изречения. Детето без ВЦУН, както и това с ВЦУН, с желание повтаря след говорещия и внимателно следи за артикулацията /точното произнасяне на звуковете/. В думите на децата с ВЦУН преобладават гласните /баба става а-а/ или съчетания на гласни и съгласни, които могат да произнасят /вода става лена/. Децата с ВЦУН произнасят в повечето случаи М и Н, тъй като издищната струя при тези звукове нормално преминава през носната кухина. Звуковете П и Б звучат като М. В резултат на нарушени или силно затруднени движения на устните се наблюдава невъзможност за произнасяне на звуковете Ф,В,П и Б /най-често се пропускат/, страдат и съгласните О,У и Е.

Поради вялостта на върха на езика липсват звуковете Т и Д. Много често Т се заменя с К /тати звучи като каки/ и Д се заменя с Г /дядо става гяго/ - това е компенсаторен механизъм,т.е. липсващите или трудните за произнасяне звукове се заменят със звукове, които могат да се произнасят. Много често при опитите да се произнесат звуковете С,З,Ц,Ш,Ж,Ч и Щ се забелязва наличието на свищящ звук, т.нар. ларингиален шум. Това представлява своеобразен опит на ларинкса да поеме функциите на небцето. В резултат на това речта става неразбираема, неясна. Подобен е компенсаторният механизъм на лицевата мускулатура за затваряне на ноздрите с цел непозволяване изтичане на въздух през носа.

Като следствие нарушеното звукопроизношение речевото развитие като цяло на деца с ВЦУН може да изостане в сравнение с това на връстниците им. Това бързо може да се компенсира чрез работата на логопеда и активното участие на родителите.

Терапевтичната програма за работа с деца с ВЦУН трябва да бъде насочена в следните основни области - психологична, двигателна и езикова. Най-напред би трябвало да се започне

с психологично консултиране на семейството. Целта е родителите да приемат своето дете и да положат необходимите грижи за него. Това означава да изпълняват предписаните от специалистите съвети /хирурзи, ортодонти,отоларинголози, психолози, логопеди/. Необходимо е да се осигури добър емоционален климат в семейството, който може да се постигне чрез разговори и поощрения. Родителите най-добре знаят от какво има нужда детето, те са най-добрите учители.

Във връзка с двигателната сфера терапията обхваща развитие на фината и обща моторика. За мускулите на ръката е добре детето да посяга, задържа и манипулира с предмети и играчки от обкръжаващата го среда. Упражнения като рязане, оцветяване, рисуване и апликиране са много полезни. В домашни условия се работи за създаване на навици за правилно хранене, откопчаване и закопчаване, връзване на обувки, игри от типа ”Бабо дай огънче” и др. Успоредно с тези упражнения се обръща голямо внимание и на упражненията за укрепване и развитие на говорната мускулатура /долна челюст, устни, език, меко небце/.

Oбратно горе