Видео презентация

Start video

Препоръки към родителите

Дислалията


Ако след третата година детето ви все още не може да изговаря правилно много от думите или речта му е все още неясна, поради неправилно произнасяни звукове, вие трябва да проведете едни по-целенасочени говорни упражнения с него, които да подпомогнат и допринесат за усвояване на правилната артикулация на нарушените звукове.

Без да фиксирате вниманието му върху тези упражнения, под форма на игра, накарайте го да повтаря различни думи, да подръжава на различни звукове (как бръмчи мотора - р-р-р; как жужи пчелата - ж-ж-ж и т.н.).

Ако не знаете какво да правите в този случай, може да потърсите консултация при логопед. Той ще уточни точно какво трябва да упражнявате с детето, ще ви даде комплекси от упражнения за усвояване и диференциране на липсващите или неправилно произнасяни звукове, ще ви даде най-точни съвети.

. Ако след такава системна работа от ваша страна, в продължение на няколко месеца или година, нужната група звукове не се появи в речта на детето, трябва да се обърнете пак към логопеда. Тогава той ще проведе с него в кабинета си необходимата корекционна работа.

Това трябва да стане след като детето навърщи 4-5 години, за да може до тръгването му в I-ви клас да се коригират всички нарушения в произношението, да се развитие достатъчно активния му речник, което пък от своя страна ще доведе до бързото и правилно усвояване на четивната и писмена техника.

Oбратно горе