Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

* Име:
* E-mail:
* Тема:
* Съобщение:Правила за работа в ЦПЛР-Логопедичен Център - Варна за извършване на консултативна дейност през учебната 2021-2022 година в условията на COVID-19

Вътрешни правила за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

Алгоритъм за преминаване, оргранизиране, осъществяване и отчитане на подкрепа за личностно оразвитие (логопедична работа) от разстояние в електронна среда чрез използване на средства на информационните и комуникационните технологии в ЦПЛР-ЛЦ-Варна

Вътрешни правила за работа в логопедичните кабинети в условията на COVID-19 през учебната 2020-2021 година

Вътрешни правила за организиране и осъществяване на логопедична работа в ЦПЛР-Логопедиичен център-Варна в условията на COVID-19 през учебната 2020-2021 година

Мерки за работа в ЦЛПР-Логопедичен център - Варна през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19