Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

* Име:
* E-mail:
* Тема:
* Съобщение:

Алалия или общо

недоразвитие на речта

Важно е да се знае, тази диагноза се се поставя при нормални слух и интелект на детето. Алалията е органично недоразвитие на речта от централен характер. При нея се проявяват (в различна степен) нарушения на висшите психични функции и процеси. Много често децата, които забавят говорното си развитие имат нарушения и с:

- ориентиране в пространството
- възприемане и съотнасяне на цветовете.
- несформираност на възприятия за форма и големина
- възприемане и възпроизвеждане на ритмични структури

Новите думички в речта на тези деца се появяват бавно, а тези, които използват са пряко свързани с бита. Те не използват предлози , частици, прилагателни. Използването на всички граматични форми на деца с алалия е затруднено. Проявява се аграматизъм, изразен в :

-липсва съгласуваност по род и число
- изпускане и неточна употреба на местоимения
- нарушена последователност на думите в изреченията
- липса или ограничено използване на прости разширени и сложни изречения

Трябва да се знае, че не е задължително да бъдат демонстрирани всички нарушения, за да се обърнете за съвет и консултация към логопед. Тъй като речта е водещо средство за опознаване на околната действителност и за натрупване на социален опит, нейните нарушения се отразяват неблагоприятно върху познавателната дейност и поведенческите характеристики на детето. Лишено от възможността да общува пълноценно, да задава въпроси, да бъде разбирано, то става неуверено в себе си, емоционално лабилно, раздразнително. Децата с неразвита реч често проявяват прекалена раздвиженост и имат хаотични движения. Вниманието им е неустойчиво.

Срещат се и случаи, в които се затварят в себе си, проявяват понижена говорна активност, стигаща до негативизъм. Всъщност те отричат това, с което не могат да се спряват сами. Това е техния начин да покажат нуждата си от помощ. Потърсете я!

Успешната корекционна работа в логопедичните кабинети се осъществява в резултат на комплексно въздействие, насочено към формиране на фонетико – фонематична, лексична, семантична и граматична страни на речта, а също и за активизиране и подобряване на психичните процеси. Необходимо е родителите да проявят търпение и постоянство, за да могат в сътрудничество с логопеда да помогнат детето да овладее езиковата система. Най-благодатната възраст за това е между 4 и 7 години.
Oбратно горе