Логопедичен център - Варна

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Във връзка с влизане в сила на ЗПУО/ ДВ., бр.79/13.10.2015г./ наименованието на ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА, е променено на ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА, съкратено ЦПЛР – ЛЦ – Варна , считано от 01.08.2016г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ВСИЧКИ ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ КЪМ ЦПЛР - ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА СА В ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ОТ ОТ 01.08.2016г. ДО 14.09.2016г.

ЗА КОНСУЛТАЦИИ:
ДЕЖУРЕН ЛОГОПЕД:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 8:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 16:30ч. в ДИРЕКЦИЯТА НА ЦПЛР-ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА на ул.”ДРИН”№31,тел.052 615 120

От ръководството на центъра

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка