Логопедичен център - Варна

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна


И Н Ф О Р М А Ц И Я

От 03.10.2016г. ЦПЛР-Логопедичен център - Варна започва новата учебна 2016/17г. Информация относно логопедичните кабинети, които функционират към центъра през настоящата учебна година може да намерите
в секция "Кабинети".

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка